Polityka prywatności i bezpieczeństwa ochrony danych

Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Administratorem danych osobowych jest AKADEMIA JEŹDZIECKA Wacław Pruchniewicz, NIP 113-24-20-283, Regon 142353955, z siedzibą w Warszawie przy ul. Osowska 33/8, 04-312 Warszawa, właściciel sklepu internetowego www.akademiajezdziecka.pl.

Dane osobowe przetwarzane są przez AKADEMIA JEŹDZIECKA Wacław Pruchniewicz

Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

Kontakt listowny: adres administratora, z dopiskiem „Dane osobowe”

Telefoniczny: tel. 600 800 134 

e-mail: sklep@akademiajezdziecka.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień.

Dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówień. Brak podania wymaganych w formularzu zamówień danych uniemożliwi nam realizację zamówienia.
Wszystkie dane osobowe, takie jak np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu wykorzystywane będą w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień

Źródło danych
Posiadamy wyłącznie dane osobowe przekazane nam dobrowolnie w procesie  składania zamówienia lub zakładania konta.
W przypadku płatności przelewem uzyskamy informację z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać tylko i wyłącznie w celu sprawdzenia czy płatność za zamówienie została poprawnie i w całości wykonana, a w razie potrzeby do dokonania zwrotów.
System informatyczny księgarni zbiera automatycznie, w logach serwera informacje takie jak: adres IP, dostawcy usług internetowych, geolokalizacji, rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego.

Zebrane informacje przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane są wyłącznie do celów pomocniczych w administrowaniu serwisem oraz do generowania statystyk. Statystyki takie nie zawierają żadnych danych, które mogły by posłużyć do identyfikacji osób odwiedzających serwis mają one charakter anonimowy. Informacje zawarte w logach serwera nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem.

Cele, podstawy prawne, okres przetwarzania danych:

Dane są przetwarzane w następujących celach:

– w celu założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia 2016/679;

– w celu przyjmowania zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w celu ich realizacji, w tym dostawy kupionych wydawnictw i innych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia 2016/679;

– w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotów towarów w przypadku odstąpienia od umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia 2016/679;

– w celu  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na AKADEMIA JEŹDZIECKA na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 (np. przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe);

– w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia 2016/679.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a jeśli zostało założone konto w serwisie AKADEMIA JEŹDZIECKA – aż do wykasowania konta; a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla AKADEMIA JEŹDZIECKA w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

W każdym z powyższym przypadków (ale wyłącznie tam, gdzie mieć to będzie zastosowanie) okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony na czas, przez który AKADEMIA JEŹDZIECKA zobowiązana jest przechowywać stosowną dokumentację zgodnie z przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

Przekazywanie danych innym podmiotom

AKADEMIA JEŹDZIECKA udostępnia dane osobowe innym podmiotom, takim jak Poczta Polska, DHL wyłącznie w celu poprawnej realizacji zamówienia.
W przypadku dokonywania płatności on-line dane będą przekazywane operatorowi płatności elektronicznych (Dotpay).
Dane będą również przekazywane innym organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do danych

-prawo żądania sprostowania danych (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, istnieje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Wszyscy klienci mają dostęp do swoich danych oraz do ich poprawiania. Po zarejestrowaniu każdy użytkownik witryny ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Wszystkie dane osobowe powierzone nam przez naszych Klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, wówczas istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Rzeczpospolitej Polskiej właściwym organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przygotowując treść powyższej informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe i precyzyjne, zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO. Jeżeli mimo to mają Państwo jakiekolwiek uwagi, wątpliwości lub pytania, prosimy o kontakt.

Certyfikat SSL

AKADEMIA JEŹDZIECKA do ochrony danych osobowych Klientów stosuje protokół SSL.Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

Bezpieczeństwo płatności online

Bezpiecznej autoryzacji on-line dokonujemy przez usługę Dotpay pośredniczącej w płatnościach kartami płatniczymi i przelewami elektronicznymi.

Po wyborze płatności za pośrednictwem Dotpay Klient zostaje przeniesiony przenosi Klienta na stronę podmiotu obsługującego usługę, gdzie odbywa się autoryzacja dla płatności kartą kredytową lub na stronę banku, gdzie Klient dokonuje szybkiego przelewu.